Podrobné podmínky vánoční soutěže

 Pravidla soutěže [Velká vánoční soutěž]
(dále „Pravidla Soutěže“)

 1. Předmět soutěže
  1. Předmětem soutěže je 24 na sobě nezávislých soutěžních kol, z nichž každé probíhá v jiný den v časovém rozsahu uvedeném níže v těchto Pravidlech Soutěže, ve kterých soutěžící může vyhrát různorodé odměny poskytované třetími stranami ve spolupráci s pořadatelem soutěže. Těmito odměnami se rozumí např. dárkové poukazy, knihy, zážitkové poukazy, dárkové předměty apod. konkrétně specifikované pořadatelem soutěže pro každé soutěžní kolo
   (dále „Výhra“). Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo seznam předmětných Výher kdykoliv zúžit či rozšířit (dále „Soutěž“).
 2. Pořadatel soutěže
  1. Pořadatelem soutěže jsou vlastníci instagramového účtu „kamvpraze“ a internetové domény http://www.kamvpraze.com – Kateřina Krebsová, zapsaná jako podnikatel v živnostenském rejstříku, IČO: 08341753 a Tereza Vlčková, zapsaná jako podnikatel v živnostenském rejstříku, IČO: 07702574 (dále „Pořadatel soutěže“). Pořadatel soutěže zodpovídá za organizační zajištění Soutěže.
 3. Místo a doba trvání soutěže
  1. Soutěž probíhá prostřednictvím aplikace sítě Instragram a internetové domény Pořadatele soutěže na území České republiky i mimo něj.
  2. Dobá trvání Soutěže je stanovena na období od 1.12.2019 do 24.12.2019
 4. Účast v Soutěži
  1. Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba bez omezení věku, která v okamžiku, kdy se chce Soutěže zúčastnit, je již registrována jako uživatel na síti Instagram a je odběratelem instagramové stránky „kamvpraze“ (@kamvpraze) (dále „Účastník soutěže“). Pro Účastníka soutěže platí pravidla uvedená v následujících ustanoveních.
  2. Každý Účastník soutěže musí být kdykoliv schopen prokázat autenticitu svého instagramového profilu, případně prokázat svou totožnost.
  3. Účastník soutěže musí dodržovat veškerá pravidla sítě Instragram, v případě, že dané kolo Soutěže probíhá v rámci sítě Instagram.
  4. Každý Účastník soutěže se může každého kola Soutěže zúčastnit pouze jednou.
  5. Souhlas se svou účastí v Soutěže Účastník soutěže vyjadřuje v dotazníku se soutěžní otázkou na platformě Google Forms pro každé jednotlivé kolo Soutěže. Dotazník bude dostupný přes instagramový profil Pořadatele soutěže nebo jeho internetovou doménu.
  6. Soutěž probíhá na instagramovém profilu Pořadatele soutěže nebo na jeho internetové doméně. O pravidlech jednotlivých kol Soutěže bude Pořadatel dopředu informovat prostřednictvím shora uvedených platforem.
  7. Účastí ve hře Účastník soutěže souhlasí, že v případě Výhry má Pořadatel soutěže právo bezúplatně využít jejich osobních údajů pro reklamní a marketingové účely. Jména výherců mohou být uveřejněna na sociálních sítích a internetových stránkách Pořadatele soutěže. 
  8. Výsledky Soutěže budou vyhlášeny vždy na instagramovém profilu Pořadatele soutěže. Výherce bude kontaktován výhradně prostřednictvím emailové adresy.
  9. Pořadatel soutěže bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro získání výhry zajistí předání a čerpání Výhry. O podmínkách předání Výhry se Pořadatel soutěže dohodne s konkrétním Účastníkem soutěže prostřednictvím emailu nejpozději do 10 dnů od vyhlášení výsledků soutěže.
  10. V případě, že Účastník soutěže do týdne nezareaguje na informativní email Pořadatele soutěže, oznamující vznik nároku Účastníka soutěže na Výhru v rámci daného kola Soutěže, tento nárok Účastníka soutěže zaniká
  11. Účastníku soutěže, kterému vznikl nárok na Výhru bude Výhra předána Pořadatelem soutěže či třetí stranou spolupracující v rámci konkrétního kola s Pořadatelem soutěže.
  12. Účastník soutěže, kterému vznikl nárok na Výhru není povinen Výhru přijmout.
  13. Výhry nejsou vyměnitelné.
 5. Závěrečná ustanovení a oprávnění Pořadatele soutěže
  1. Soutěž má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a řídí se jeho právní úpravou.
  2. Pořadatel soutěže má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se Soutěže dle vlastního uvážení a jeho rozhodnutí je konečné a závažné.
  3. Pořadatele soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž bez udání důvodů zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její Pravidla. Veškeré změny Pravidel Soutěže nabývají účinnosti jejich vyhlášením na internetové adrese www.kamvpraze.com. Pořadatel soutěže může dle vlastního uvážení prohlásit dosavadní průběh Soutěže za neplatný z důvodů jakékoli technické nebo jiné systémové chyby. Pokud z jakéhokoliv závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit řádný chod Soutěže, nebude moci Soutěž pokračovat podle plánu, Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto Soutěž.
  4. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných nebo nepřesných informací v souvislosti se Soutěží, ať už byly způsobeny lidským faktorem nebo technickou vadou.
  5. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a to včetně práva vyloučit ze Soutěže kteréhokoli ze Soutěžících v případě, že porušuje Pravidla Soutěže či obecně závazné právní předpisy.
  6. Pořadatel soutěže, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů a zpracovává Účastníkem soutěže poskytnuté osobní údaje jako správce těchto údajů pro účely kontroly průběhu Soutěže, plnění jejích podmínek a předání Výhry.
  7. Zpracování osobních údajů je prováděno Pořadatelem soutěže s tím, že poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny třetím stranám v souvislosti s udělením, zasíláním, zprostředkováním nebo předáním Výher.
  8. Se zpracováním údajů ve shora uvedeném rozsahu, uděluje Účastník soutěže souhlas. Úplné znění je uvedeno v dokumentu „Souhlas se zpracováním osobních údajů“, dostupném internetových stránkách Pořadatele soutěže.
  9. Datum vydání Pravidel Soutěže: 30.11.2019